سرخط خبرها :
چهارشنبه 2 فروردین 1396 / 07:47|کد خبر : 569|گروه : فرهنگی

مسجد دومناره سقز، یادگاری از دوره افشاریه + فیلم

مسجد دومناره سقز، یادگاری از دوره افشاریه + فیلم

همه ساله درایام نوروز گردشگران و مسافران زیادی از مسجد دومناره سقز دیدن می کنند وجاذبه های تاریخی این مکان باشکوه رابه نظاره می نشینندواز فضای معنوی آن بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار گولان سقز، مـسـجـد دو مـناره سـقـز واقع در مـحـله مـیان قـلعه سـقـز و در دامـنه یگانه تـپـه تـاریـخـی داخـل شهـر یعـنـی ناریـن قـلعه و در واقع در بافـت قـدیـم شهـر در خـیابان امام خـمـیـنـی (خـیابان شهـربانـی) و پـشـت حـسـیـنـیـه سـقـز قـراردارد ایـن مـسـجـد در مـحـیـطـی آزاد سـاخـته شـده و از هـر طـرف باز اسـت از طـرف شـمال به یک کـوچـه سـه مـتـری مـحـدود به تـپـه قـلعه قـدیـم ناریـن قـلعه و خـیابان امام و از طـرف جـنـوب به مـحـوطه باز حـوضخانه راه دارد در جـهـت غـرب به یک گـذرگاه چـهار مـتـری و از طـرف شـرق نـیـز به یک کـوچـه یک مـتـری مـحـدود اسـت ایـن مـسـجـد در سـال 1380 با شـماره ثـبـتـی 2600 جـزو آثـار مـلـی کـشـور به ثـبـت رسـیـد.

 

ارزش تـاریـخـی مـسـجـد
 
بـنـای مـسـجـد طـبـق روایات مـحـلی به زمان شـیـخ حـسـن مـولان آباد از عـرفای حکـیـم ریاضیـدان مـشـهـور عـصر افـشـاریـه بـر می گـردد هـنگام عـزیـمت نادر شـاه افـشـار به بغـداد وی مـنـطـقـه سـقـز عـبور کـرده و طـبـق درخواسـت شـیـخ حـسـن مـولان آباد بـرای سـاخـت مـسـجـدی بـرای اهالی شهـر سـقـز نادر شـاه دسـتـور سـاخـت ایـن مـسـجـد را در بافـت قـدیـم شهـر سـقـز داد در حال حاضر نـیـز بـرخـی از اهالی مـنـطـقـه به ایـن مـسـجـد مـسـجـد شـیـخ حـسـن مـولان آباد می گـویـنـد از نـشـانه ها و دلایـل صحـت ایـن مـدعا ایـن اسـت کـه در ایـن سـفـر نادر شـاه دو عـصای مـرصع و یک سفـره مـنـقـوش زیـبای چـرمی را نـیـز به شـیـخ حـسـن هـدیـه می دهـد ایـن وسـایـل در حال حاضـر در قـریـه مـولان آباد کـه آرامگاه ایـن عارف عـالـی رتـبـه در آن قـرار دارد نگـهـداری می شـود هـمـچـنـیـن یک جـلـد قـرآن مجـیـد خـطـی در مـقـبـره شـیـخ حـسـن وجـود دارد کـه تـاریـخ آن به اوآخـر دوره افـشـاریـه دلالـت دارد هـمـچـنـیـن با تـوجـه به کاشـیکاریـهای ایـن مـسـجـد کـه بـیـشـتـر مـربوط به اوآخـر افـشـاریـه و اوآیـل زنـدیـه اسـت و خـصـوصـیات آن دوران را دارد می تـوان به طـور قـطع مـطـمـئـن شـد کـه بـنـا مـربـوط به دوره افـشـاریـه اسـت و در دورانهای بعـدی مـرمت شـده و تعـمـیـرات جـزئـی در آن صـورت گـرفـته شـده اسـت.
 
 
 
شـرح بـنـای مـسـجـد
 
مـسـجـد دو مـناره سـقـز نـقـشه ای تـقـریـبا مـربـع شکـل دارد و در سـاخـت ایـن مـسـجـد از مـصالحـی مانـنـد خـشـت خام ـ ملات گـل ـ سـنگـهای لاشـه ـ آجـر و چـوب اسـتـفاده شـده اسـت ورودی اصـلـی ایـن مـسـجـد در ضـلع غـربـی قـرار گـرفـته اسـت ایـن در ورودی سـردر آجـری با بافـت گـره چـیـنـی آجـر و کاشـی زرد رنـگ دارد کـه معـرف دوره زنـدیـه اسـت بعـد از در ورودی یک دالان ارتـبـاطـی بـرای رسـیـدن به شـبـسـتـان مـسـجـد قـراردارد ابعاد ایـن دالان ارتـباطـی حـدود 3 در 5/3 مـتـر اسـت کـه از هـمـیـن دالان به وسـیـله 9 پـلـه می تـوان به پـشـت ایـن لـبه چـوبـی را به وسـیـله سـنگـهای لاشـه ـ خـشـت خام و انـدودکاه گـل پـر کـرده انـد . شـبـسـتـان مـسـجـد دقـیـقا در ضـلع شـرقـی ایـن دالان قـرار دارد کـه از طـرق درگاه جـداگانه می تـوان به آن راه یافـت ابعاد ایـن شـبـسـتـان حـدود 10 در 12 مـتـر اسـت سـقـف ایـن شـبـسـتـان با ارتـفاع 2 مـتـر و 80 سـانـتـیـمـتـر هـمانـنـد بـیـشـتـر مـسـاجـد آن مـحـل در روی چـهار سـتـون چـوبـی تـقـریـبا مـدور با سـر سـتـونهای چـوبـی مـشـکـل تکـیـه داده اسـت . پـشـت بام ایـن مـسـجـد تـا سـال 1364 کاهـگـلـی بود کـه در آن سـال با هـمـت اهـالـی مـحـله انـدود کاهگـل بـرداشـته و پـشـت بام بـنـا آسـفالـت شـد . قـطـر سـتـونهای ایـن بـنـا در حـدود 35 سـانـتـیـمـتـر اسـت کـه بـر روی پـایـه سـتـونهایـی سـنگی با هـمـیـن قـطـر قـرار دارنـد در ضـلع جـنـوبـی ایـن شـبـسـتـان و قـبل از هـر چـیـزی مـحـراب مـسـجـد جـلـب تـوجه می کـنـد ایـن مـحـراب بافـت قـدیـم خود را کـه هـمان طاق هـلالـی باشـد حـفظ کـرده اسـت البـته به دلـیـل ایـنکـه در سـال 1378 هـمـه مـسـجـد گچکاری مجـدد شـد تـغـیـیـراتـی در تـزیـیـنات و مـشـخـصه های آن به وجـود آمـد به طـوری کـه امـروزه فـقـط مـحـرابـی هـلالـی مـشـاهـده می شـود کـه بـر بالای آن بـسـم الـرحـمـن الـرحـیـم با گـچ قـالـب گـیـری شـده اسـت در ضـلع جـنـوبـی شـبـسـتـان عـلاوه بـر مـحـراب دو راه ارتـباطـی دیگـر کـه دقـیـقا شکـل مـحـراب را دارنـد بـرای راه یافـتـن به ایـوان جـلـوی مـسـجـد تعـبـیـه شـده اسـت قـطـر دیـوارهای ایـن مـسـجـد حـدود یک مـتـر و 70 سـانـتـیـمـتـر اسـت کـه در ضـلع جـنـوبـی و داخـل مـحـراب بـوضـوح می تـوان آن را مـشـاهـده کـرد از اسـتـحکام و پـایـداری بـنـا از دوره افـشـاریـه تـاکـنـون بـدون تـردیـد هـمـیـن ضـخامـت و سـتـبـری دیـوارهای آن اسـت در ضـلع شـرقـی شـبـسـتـان شـش تـاقـچـه با انـدازه های مـتـفاوت قـرار گـرفـته اسـت کـه از آن بـرای نگـهـداری مـصحـفها و وسـایـل دیگـر مـربوط به مـسـجـد اسـتـفاده می شـود در ایـن ضـلع هـمـچـنـیـن یک در ارتـباطـی به اتـاق در ضـلع شـرقـی مـسـجـد کـه بـرای انـباری از آن اسـتـفاده می شـود تعـبـیـه شـده اسـت .
 
مسجد دومناره، دوره افشاریه، آثار ملی، مسجدتاریخی،دومناره سقز
 
 
در ضـلع شـمالی شـبـسـتـان و در زمانهای قـبـل سکـویـی وجـود داشـته کـه احـتـمالا کاربـرد آن بـرای ایـن بود کـه بچـه هایـی کـه در نماز یـومـیـه شـرکـت می کـردنـد بالای آن نمازشـان را به جا می آوردنـد و می تـوانـسـتـنـد امام جـماعـت مـسـجـد را بـبـیـنـنـد ایـن سکـو در حال حاضر وجـود نـدارد در ایـن ضـلع در سـال 1379 شـومـیـنه ای سـاخـتـنـد کـه بـیـشـتـر جـنبه تـزیـیـنـی دارد و از آن اسـتـفاده چـنـدانـی نمی شـود در ایـن ضـلع شـبـسـتـان بجـز ایـن شـومـیـنه دیگـر هـیـچ گـونه عـنـصـر تـزیـیـنـی هـمانـنـد تـاقـچـه یا عـناصـر دیگـر دیـده نمی شـود در ضـلع غـربـی شـبـسـتـان چـهار تـاقـچـه با انـدازه های مـتـفاوت سـاخـته شـده انـد کـه هـمان کاربـرد تـاقـچـه های ضـلع شـرقـی رادارنـد تـاقـچـه هایـی کـه از آنها نام بـرده شـد به دلـیـل مـتـاخـر بودن گـچکاری مـسـجـد مـشـخـصه بارزی نـدارنـد کـه بـتـوان آن را بـرشـمـرد فـقـط تـاقـچـه هایـی انـد معـمـولی با شـکـل تـقـریـبا مـسـتـطـیـلـی کـه الـبـته دیـوارهای اضـلاع شـبـسـتـان را از یکـنـواخـتـی بـیـش از حـد خارج کـرده انـد در ضـلع غـربـی مـسـجـد عـلاوه بـر دالان ارتـباطـی به شـبـسـتـان اصـلی مـسـجـد دو اتـاق دیگـر نـیـز وجـود دارد کـه در ادوار پـیـشـیـن مـحـل سکـونـت طـلـبه های دیـنـی و مـحـل درس خـوانـدن آنان بود در حال حاضـر کاربـری ایـن دو اتـاق عـوض شـده به طـوری کـه یکـی از اتـاقـها به وضـوخانه تـبـدیـل شـده و اتـاق دیگـر نـیـز خالی مانـده اسـت راه ارتـباطـی به ایـن اتـاقـها از داخـل شـبـسـتـان اسـت از طـریـق اتـاق اول می تـوان به اتـاق دوم راه یافـت احـتـمالا از ایـوان جـلـویـی مـسـجـد به عـنـوان مـصـلای تـابـسـتـانـی اسـتـفاده می شـد به دلـیـل ایـنکـه ایـن مـسـجـد هـمانـنـد اغـلـب خانه های ایـن مـنـطـقـه بـر سـطـحـی شـیـبـدار بـنـا شـده اسـت معـماران اولـیـه آن بـرای ایـنکـه بـتـوانـنـد مـسـجـد را بـر روی سـطحـی مـسـطح بـنـا کـنـنـد مجـبـور شـدنـد در جـلـوی مـسـجـد سکـویـی از سـنگـهایـی لاشـه با ارتـفاعـی در حـدود 4 تـا 5/4 مـتـر بـنـا نمایـنـد و سـپـس مـسـجـد را بـر روی ایـن سکـوی سـنگـی بـنـا کـنـنـد ایـوان جـلـوی مـسـجـد دقـیـقا بـرروی ایـن سکـوی سـنگ چـیـن سـاخـته شـده اسـت ابعاد ایـن ایـوان 8/4 در 16 مـتـر می باشـد کـه با شـبـسـتـان اصلی مـسـجـد دارای بامـی در یک سـطح اسـت ایـن ایـوان در ضـلع غـربـی هـمانـنـد خود مـسـجـد در مجـزایـی دارد بـر بالای ایـن در ورودی سـردری با بافـت گـره چـیـنـی آجـر و کاشـی هـسـت کـه در آن عـبارت ـ عـلی مـدد ـ نـقـش شـده اسـت عـلاوه بـر ایـن در ورودی را می تـوان از طـریـق مـحـراب و درهای جانـبـی آن یعـنـی از داخـل شـبـسـتـان مـسـجـد به ایـن ایـوان راه یافـت در ضـلع جـنـوبـی ایـن ایـوان شـش سـتـون چـوبـی با سـر سـتـونهایـی دقـیـقا مشـابه سـتـون و سـر سـتـونهای داخـل شـبـسـتـان تعـبـیـه شـده اسـت کـه بار سـنگـیـن سـقـف ایـوان را به دوش می کـشـنـد کـف ایـن ایـوان تـقـریـبا 50 سـانـتـیـمـتـر از کـف شـبـسـتـان اصـلـی مـسـجـد پـایـیـنـتـر اسـت به هـمـیـن دلـیـل سـتـونهای آن نـیـز در حـدود نـیـم مـتـر از سـتـونهای داخـلی شـبـسـتـان بـلـنـدتـرنـد نکـته قـابـل تـوجه در ایـن ایـوان ایـن اسـت کـه بـرای پـوشـانـدن سـقـف آن از چـوبهای یک پـارچـه ای به طـول تـقـریـبـی پـنج مـتـر اسـتـفاده شـده اسـت عـلاوه بـر سـتـونهای چـوبـی در ایـن قـسـمـت نـرده چـوبـی نـیـز با طـرح سـاده بـرای جـلـوگـیـری از پـرت شـدن افـراد از ایـوان به پـایـیـن مـسـجـد تـعـبـیـه شـده اسـت کـل ایـن مجـمـوعـه ایـوان به جـلـوی مـسـجـد نـمایـی بـسـیار دیـدنـی و زیـبا بخـشـیـده اسـت هـمـیـن بافـت جـلـویـی مـسـجـد آن را در مـیان مـسـاجـد مـنـطـقـه کـردسـتـان و شـایـد هـم ایـران و مـتـمایـز کـرده اسـت در ضـلع شـرقـی ایـوان مـقـبـره یکـی از امامان جـماعـت مـسـجـد به نام سـیـد حکـیـم قـرار دارد کـه مـردم بـرای تـبـرک و زیارت هـر روزه آنجا می رونـد.
 
 
مسجد دومناره، دوره افشاریه، آثار ملی، مسجدتاریخی،دومناره سقز
 
گـلـدسـته های مـسـجـد
 
مـوقـعـیـت دو گـلـدسـته بسـیار زیـبای ایـن مـسـجـد کـه وجه تـسـمـیـه مـسـجـد نـیـز شـده انـد بـدیـن صـورت اسـت کـه دو گـلـدسـته در ضـلع شـرقـی و غـربـی مـسـجـد و دقـیـقا در مـوازات مـحـراب مـسـجـد قـرار گـرفـته انـد هـر دو گـلـدسـته به صـورتـی بـنـا شـده انـد کـه نـیـمـی از آنها داخـل دیـوارهای مـسـجـد قـرار دارنـد و نـیـمـه دیگـر آن نـیـز بـیـرون اسـت بـرای سـاخـت مـناره ها در پـی از سـنگ اسـتـفاده شـده و بـرای بـدنـه کـلا آجـر و کاشـیـهای معـقـلی رنگـی به کار رفـته اسـت ایـن گـلـدسـته ها با اسـتـفاده از کاشـیـهای معـقـلی و با نـقـوش زیـبای هـنـدسـی تـزیـیـن شـده انـد الـبـته تـزیـیـنات کاشـیکاری دو گـلـدسـته مـتـفاوت اسـت و در کـل گـلـدسـته ضـلع غـربـی تـزیـیـنات بـیـشـتـری دارد بـرای ورود به داخـل گـلـدسـته ها از پـشـت بام و از طـریـق دریـچـه کـوچکـی کـه با یک فـرم در هـر دو مـناره تـعـبـیـر شـده اسـت می تـوان به داخـل مـناره ها راه یافـت انـتهای مـناره ها با شـش سـتـون اسـتـوانه ای کـوچک و با ارتـفاع تـقـریـبـی یک مـتـر به سـقـف مـناره ها مـنـتهـی می شـود ارتـفاع گـلـدسـته ضـلع غـربـی از سـطح پـشـت بام حـدود 5 مـتـر و 30 سـانـتـیـمـتـر اسـت و 2 مـتـر و 8 سـانـتـیـمـتـر قـطـر دارد کـه با 11 پـلـه می تـوان به بالای آن راه یافـت گـلـدسـته ضـلع شـرقـی نـیـز ارتـفاعـی حـدود 5 مـتـر و 80 سـانـتـیـمـتـر و قـطـری حـدود 2 مـتـر و 60 سـانـتـیـمـتـر دارد کـه راه ارتـباطـی بـر بالایـی آن نـیـز از طـریـق 12 پـلـه ممکـن می شـود گـلـدسـته ضـلع غـربـی 15 سـانـتـیـمـتـر به طـرف کـوچـه غـربـی مـسـجـد مـنحـرف می باشـد در ادوار پـیـشـیـن مـوذن بـرای اذان گـفـتـن به بالای ایـن مـناره ها می رفـت تـا صـدایـش به گـوش هـمـه مـحـله بـرسـد اما در حال حاضـر ایـن رسـم مـنـسـوخ شـده و مـناره ها کاربـرد خـود را از دسـت داده انـد.

 

حـوضخانه مـسـجـد

حـوضخانه ایـن مـسـجـد در مـنـتهـی الـیـه ضـلع جـنـوبـی مـسـجـد و مجـزا از آن سـاخـته شـده اسـت از طـریـق 14 پـلـه مـرمـریـن سـفـیـد کـه در غـرب مـسـجـد سـاخـته شـده انـد می تـوان به آن راه یافـت ایـن حـوضخانه از نـظـر معـماری اهـمیـت فـراوانـی دارد و هـمـزمان با بـنـای اصـلـی مـسـجـد سـاخـته شـده اسـت پـلان کـلـی سـاخـتـمان 8 مـتـر اسـت کـه اضـلاع چـهار گانه آن در انـتهای دیـوارها به وسـیـله چـهار فـیـلـپـوش مـتـوسـط به سـقـفـی گـنـبـدی با قـطـر تـقـریـبـی 5 مـتـر مـنـتـهـی می شـود بـرای روشـنایـی داخـل نـیـز در اطـراف گـنـبـد روزنه های مـدوری تعـبـیـه شـده اسـت کـه بـراحـتـی روشـنایـی داخـل حـوضخانه را تـامـیـن می کـنـد در سـاخـت ایـن بـنـا نـیـز هـمانـنـد مـسـجـد در پـی از سـنگ و بـرای بـدنـه از آجـر اسـتـفاده شـده اسـت کـف ایـن حـوضخانه سـنگ فـرش زیـبایـی دارد در چـهار طـرف حـوض نـیـز چـنـد عـدد سـنگ خارای مـیان تـهـی بـرای نـشـسـتـن کـسـانـی کـه وضـو می گـیـرنـد گـذاشـته شـده اسـت شـبکـه آبـرسـانـی حـوض و آبـریـزگاهـها در قـدیـم بـدیـن صـورت بود کـه آن کاریـز به وسـیـله جـویـیـهای سـنگی به داخـل حـوض سـرازیـر می شـد ایـن آب ازداخـل حـوض نـیـز دوباره به وسـیـله جـویـیـهای سـنگـی به تـرتـیـب از آبـریـزگاهـها عـبـور می کـرد و در انـتـها به بـیـرون مـحـوطه آبـریـزگاهـها و حـوضـخانه سـرازیـر می شـد ایـن شـبکـه در حال حاضـر آبـریـزگاهـها را شـامـل نمی شـود فـقـط حـوضـخانه از آب بـسـیار گـوارا و روشـن کاریـز تـغـذیـه می کـنـد و در آبـریـزگاهـها از آب شهـری اسـتـفاده می شـود بـنـابـر اظـهارات معـتـمـدان مـحـل در کـنار ایـن حـوض در اتـاق مجـزا حـوض دیگـری نـیـز وجـود داشـت کـه بـرای غـسـل کـردن نمازگـزاران و تـطـهـیـر امـوات از آن اسـتـفاده می شـد ایـن حـوض بعـدها بـرای گـسـتـرش آبـریـزگاهـها از بـیـن رفـت در گـوشـه های دیـوار ایـن حـوضـخانه به تـناوب هـر شـش ردیـف آجـر تـیکـه های چـوب دقـیـقا به ضخامت آجـرها کار گـذاشـته شـده تـا فـشـار دیـوارها را مـهار کـنـد و از تـرک خـوردن دیـوارها جـلـوگـیـری شـود.

 

عـناصـر تـزیـیـنـی

عـناصـر تـزیـیـنـی به کار رفـته در داخـل ایـن مـسـجـد هـمان تـاقـچـه های گچکاری شـده شـومـیـنه ضـلع شـمالی شـبـسـتـان و سـر سـتـونهای چـوبـی به کار رفـته در مـسـجـد اسـت در دیـوارهای بـیـرونـی مـسـجـد با اسـتـفاده از طاقـنـماهای آجـری تـزیـیـن شـده اسـت در هـر طاقـنـما مـقـدار زیادی شـمـسـه کـلـوک معـقـلی به طـور سـاده یا چـهارلـنگـه با تـرکـیـب زیـبایـی به کار رفـته اسـت از دیگـر عـناصـر تـزیـیـنـی سـرو معـقـلی می باشـد کـه هـمـه ایـن عـناصر تـزیـیـنـی بـر روی زمـیـنه آجـری با بافـت سـاده یا حـصیـری نـقـش شـده اسـت کاشـیـهای معـقـلـی کـه بـرای تـزیـیـن به کار رفـته انـد شـامـل چـهار رنگ سفـیـد ـ آبـی ـ زرد و سـیاه اسـت.

 

کاربـری بـنـا

درباره کاربـری بـنـا و نـوع بهـره بـرداری از آن بایـد ذکـر کـرد کـه از ایـن مـسـجـد از ابـتـدای سـاخـت به عـنـوان پـایگاه مـذهـبـی و اجـرای فـریـضه پـنجگانه نـماز جـماعـت اسـتـفاده می شـده اسـت هـم چـنـیـن طـلـبه های عـلـوم دیـنـی نـیـز بـرای طـلـب عـلـم پـیـش مامـوسـتـا و روحانـی ایـن مـسـجـد می آیـنـد و مـدارج عـلـوم دیـنـی را کـسـب می کـنـنـد هـمـچـنـیـن از طـرف سـازمان مـیـراث فـرهـنگـی اسـتـان کـردسـتـان پـیـشـنهاد شـده اسـت کـه از ایـن مـسـجـد در آیـنـده به عـنـوان کـتـابخانه دیـنـی و مـذهـبـی نـیـز اسـتـفاده شـود.

 

بـرنامـه مـرمت مـسـجـد

ایـن مـسـجـد در ادوار مخـتـلـف مـرمت شـده اسـت کـهـنـتـریـن تـاریـخـی کـه در باره مـرمت ایـن مـسـجـد در دسـت اسـت تـاریـخ 1329 هـجـری قـمـری را نـشـان می دهـد ایـن تـاریـخ روی یک سـنگ نـبـشـته کـوچک در داخـل مـقـبـره سـیـد حکـیـم ذکـر شـده اسـت ایـن سـنگ نـبـشـته روی تـاقـچـه سـمـت راسـت مـقـبـره تعـبـیـه شـده و در آن نام سـیـد حکـیـم و خادم آن مـوقع نـیـز آمـده اسـت با تـوجه به ایـن سـنگ نـبـشـته می تـوان گـفـت کـه احـیانا در تـاریـخ ذکـر شـده سـقـف مـسـجـد را بـرگـردانـده انـد چـنـیـن به نظـر می رسـد کـه پـیـش از تعـمـیـر سـقـف ایـن مـسـجـد هـمانـنـد سـقـف حـوضخانه آجـری بود و در ایـن تـاریـخ تـیـرهای چـوبـی بـر آن کار گـذاشـته شـد از آن تـاریـخ تـا سـالهای اخـیـر هـر سـاله یا یک سـال در مـیان مـرمـتـها و تـصـرفـهایـی در مـسـجـد صـورت گـرفـته اسـت اما آنچـه در ایـنجا قابـل ذکـر اسـت بـرنامـه مـرمت سـال 1378 به بعـد اسـت در سـال 1378 دیـوارهای داخـل مـسـجـد و ایـوان ضـلع جـنـوبـی آن گچکاری شـده و سـقـف مـسـجـد قـیـر پـاشـی و دیـوارهای ضـلع غـربـی نـیـز رفـع رطـوبـت گـردیـد در سـال 1379 دیـوارهای حـوضخانه و سـقـف گـنـبـددار آن بـنـدکـشـی شـد عـلاوه بـر ایـنها کارهای مـرمـتـی جـزئـی نـیـز در دیـوارهای اضـلاع مخـتـلـف مـسـجـد صـورت گـرفـت در سـال 1380 بـرنامـه مـرمـتـی جامعـتـری صـورت گـرفـت به طـوری کـه مـناره ها مـرمت و بـنـدکـشـی شـد پـلـه های داخـل مـناره ها و کاشـیـهای به کار رفـته در دیـوارهای مـسـجـد و مـناره ها بازسـازی گـردیـد دیگـر بـرنامـه های مـرمتـی ایـن سـال عـبارت بودنـد از سـقـف کـوبـی داخـل شـبـسـتـان مـسـجـد مـرمت سـتـونها و سـرسـتـونهای چـوبـی داخـل مـسـجـد و رنگ آمـیـزی آنها.

 

مـنابع:

  •  سـازمان مـیـراث فـرهـنگی اسـتـان کـردسـتان
  • کـتـاب نـظـری به تـاریـخ و فـرهـنگ سـقـز ـ عـمـر فاروقـی
  • کـتـاب مـونـوگـرافـی شـهـر سـقـز ـ مـصـطـفـی كاوه
  • کـتـاب دوران بـی خـبـری ـ رشـیـد کـیـخـسـروی

گولان، هه وال، شاره که م سه قز، سقز، کوردستان، سایت خبری، شهرستان سقز

 
 


برچسب ها :

مسجد دومنارهدوره افشاریهآثار ملیمسجدتاریخیدومناره سقز

نظرات کاربران :

صلاح نصراللهی [دوشنبه 7 فروردین 1396 | 12:31] پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید ..کاش منبعی که مطالب فوق را استخراج فرموده اید ذکر می کردید.

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

تلگرام، گولان سقز، شبکه های اجتماعی، همراه باگولان

بیمارستان، نوبت اینترنتی، بیمارستان امام خمینی، کلینک تخصصی، درمانگاه چشم، متخصص داخلی، زنان و زایمان، گوش، حلق و بینی، رزرو نوبت اینترنتی، متخصص کلیه و مجاری، ارتوپدی، قلب، بیمارستان امام خمینی سقز، بیمارستان بعثت، بیمارستان توحید، بیمارستان قدس،بیمارستان فجر مریوان، بیمارستان امام حسین بیجار، بیمارستان شهید بهشتی قروه، بیمارستان بوعلی مریوان، بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه، بیمارستان سقز، بیمارستان سنندج، بیمارستان مریوان، بیمارستان بیجار، بیمارستان قروه، بیمارستان بانه

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

کسب و کار، تجارت، آگهی، خوش فروش، رایگان، تبلیغات، ایران، کامپیوتر، پوشاک، مواد غذایی، آموزش، بهزاد مرادی سقز

شبکه، فضای مجازی، کانال اطلاع رسانی، شبکه ایرانی، رسانه، موبایل، گوشی

فراخوان، خبرنگاری، سقز، اطلاع رسانی، سایت گولان، گولان سقز، پوستر

گولان سقز، پخش زنده، شبکه های استانی، شبکه ملی، شبکه های صدا وسیما، شبکه سه، کردستان